ร่วมงานกับเรา

แพทย์

 • จำนวน : 2
 • อายุ : -
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : -
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : -
 • จำนวน : 2
 • อายุ : -
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : -
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : -

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะในการเจรจา
  • มีใจรักการบริการ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • มีความรู้เรื่องสิทธิ์การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านงานประสานสิทธิ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีกายภาพบำบัด
  • มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกองค์กร
  • สามารถทำงานตามตารางเวรได้
 • จำนวน : 5 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  • มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาน และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • สามารถทำงานเป็นกะเวรได้ 

   

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  •  
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเภสัชกรรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • มีใจรักงานบริการ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • สามารถทำงานตามตารางเวรได้
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • สามารถทำงานตามตารางเวรได้
  • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีรังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/สุขุมรอบครอบ/มีใจรักงานบริการ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สามารถทำงานตามตารางเวรได้
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีใบประกาศนีย์บัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • มีทักษะใจการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/มีใจรักงานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 4 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  •  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและต่อรอง
  •  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  •  มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้เป็นอย่างดี 
  •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  •  สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  •  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ติดต่อขอรายละเอียดสินค้าจากผู้ขายเพื่อคัดเลือก
  • เจรจาการต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
  • ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อและติดตามสินค้าให้ทันตามกำหนด
  • จัดทำสัญญาซื้อขาย สัญญบำรุงรักษาประจำปี 
  • จัดทำข้อมูลผู้ขายประจำเดือน
 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
  • มีความละอียดรอบครอบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สำเนาเอกสาร/รับ - ส่งโทรสาร ตามที่หน่วยงานต่างๆร้องขอ
  • ส่งจดหมายและเอกสารต่างๆ
  • บันทึกการรับ - ส่งกุญแจดูแลการใช้ห้องประชุม
  • จัดชุดสำหรับรับผู้ป่วย 
  • เบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ค่าหนังสือพิมพ์ 
  • บันทึกและบริการการแจ้งเกิด-แจ้งตายให้กับพนักงานส่งเอกสารเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร
 • จำนวน : 5 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการ ใจเย็น
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีความละเอียดรอบครอบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
  • สามารถทำงานเข้ากะได้ และเดินทางสะดวก
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดทำ ค้นหา นำส่ง  จัดเก็บเอกสารแฟ้มเวชระเบียน
  • ติดตามและค้นหาแฟ้มเวชระเบียนที่ออกจากแผนกต่างๆ 
  • นำส่งแฟ้มเพื่อให้แพทย์เจ้าของไข้สรุปการรักษา
  • บันทึก/ลงรหัส การให้รหัสโรค ICD-10 , ICD-9 ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
  • รวบรวมสถิติผู้ป่วยประจำเดือน
  • จำแนกอาการเบีื้องต้น สอบถามและตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล
 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิคดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีใจรักการบริการมี ใจเย็น
  • ทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ต้อนรับ,ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกเบีิื้องต้นให้กับผู้รับบริการ
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วย
  • รับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์
  • จัดแแจกหนังสือพิมพ์ 
  • นำดอกไม้เยี่ยมไข้
 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักการบริการมีความละเอียดรอบครอบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีประสบการณ์ในงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ช่วยพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดทำเอกสารของผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในหน่วยงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
  • นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งผู้ป่วยรับการตรวจรักษา
  • จัดทำการลงทะเบียนผู้ป่วยและจัดทำสถิติของผู้ป่วยในหน่วยงาน
  • ให้ข้อมูลในเรื่องการรักษาพยาบาล
  • จัดทำบัตรนัดหมายผู้ป่วย
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการตลาด ,ธุรกิจโรงพยาบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีตวามละเอียดรอบครอบ
  • มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบINTERNET ได้เป็นอย่างดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดทำและวางแผนการออกเยี่ยมลูกค้า
  • เยี่ยมลูกค้าและเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ
  • จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
  • ออกหน่วยให้บริการการตรวจสุขภาพ
  • ติดตามการส่งผลการตรวจสุภาพให้ลูกค้า
  • ติดตามข้อมูลผู้แข่งขันในตลาด
  • จัดทำข้อมูลให้ลูกค้าก่อนให้บริการ
  • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการ
  •  
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบ มีความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร/ประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกองค์กร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  •  
 • จำนวน : 6 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความละเอียดรอบ / ใจเย็น/สุภาพ/มีความอดทนสูง
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกองค์กร
  • สามารถทำเงินเป็นกะและสามารถเดินทางมาปฎิบัติงานได้สะดวก
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวและเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้เรืองระบบการเบิกประกันการรักษาพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
  • ออกใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ป่วยใช้ประกันและบริษัทคู่สัญญา
  • สรุปค่าใช้จ่ายจัดทำชุดเบิกและส่งต่อให้แผนกวางบิล
  • ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้บริษัทประกันภัย
  • ปิดบัญชี สรุปรายได้ และนำส่งรายได้ประจำวัน
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  • ให้รายละเอียดข้อมูลด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความละเอียดรอบ ใจเย็น สุขุม
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยนอก- ผู้ป่วยใน
  • ตรวจสอบการลงข้อมูลของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
  • จัดทำรายงานวิเคราะหฺ์ตัวเลขค่าใช้จ่ายผู้ป่วยประกันสังคม
  • สรุปผลการตรวจสอบและนำเสนอผลตรวจสอบต่อผู้บริหาร
 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ
  • สามารถทำงานเข้ากะได้และสามารถเดินทางมาปฎิบัติงานได้สะดวก
  • ไม่กลัวเลือด
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับเครื่อมือ อุปกรณ์และวัสดุการแพทย์เพื่อทำความสะอาดทำลายเชื้ัอ
  • ตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องมือพร้อมใช้งาน
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช่้แล้วและจัดห่ออุปกรณ์ให้ปราศจากเชื้อ
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ปราศจากเชื้อให้พร้อมใช้
  • แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อให้กับหน่วยงานต่างๆ 
 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • ละเอียดรอบครอบ มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  • มีประสบการณ์ในการตรวจรับสินค้าหรือมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาหรือมีความรู้เกี่ยวกับงานสโตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  •  
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานด้านIT /การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง Hardware และ Softward
  • สามรถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/มีใจรักงานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02 991 8999 ต่อ 1239
 • แฟกซ์: 02​ 563 5222
 • อีเมล์: human@saimai.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top