ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25-40
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1.เพศชาย/หญิง
  2.อายุ 22-35 ปี
  3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ 
  4.มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  6.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)
  7.มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.ทบทวนการใช้ยา และเปรียบเทียบประสานรายการยา และให้คำปรึกษาด้านยา
  2.ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3.ติดตาม และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในคู่ที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน
  4.จ่ายยาผู้ป่วยกลับบ้าน
  5.ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา
  6.เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านยาและการอภิปรายเกี่ยวกับบทความทางวารสารวิชากา
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีรังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/สุขุมรอบครอบ/มีใจรักงานบริการ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สามารถทำงานตามตารางเวรได้
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จำนวน : 8 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :

  1.เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  3.มีใบประกาศนียบัตร " การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ "
  4.มีใจรักงานบริการ
  5.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  6.สามารถทำงานเข้ากะได้ เดินทางมาปฎิบััติงานสะดวก

   

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้ีองต้นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • สามารถทำงานตามตารางเวรได้
  • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
  3.
  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน UR Nurse 1 ปีขึ้นไป 
  4.มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. มีใจรักงานบริการ และมีทักษะในการเจรจาประนีประนอม
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  บริหารจัดการระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วยประกันสังคมและกลุ่มผู้ป่วยข้าราชการเบิกจ่ายตรงกับหน่วยงานกรมบัญชีกลาง / 3 กองทุน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน และร่วมวางระบบการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและบริหารแผนงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรและจัดการได้ตรงกำหนด

 • จำนวน : 2
 • อายุ : 22ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :

  ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด
  มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  มีใจรักงานบริการ
  สามารถเดินทางปฎิบัติได้สะดวก

  **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดพื้นฐานของทุกระบบงานที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดสอดคล้องกับนโนบายขององค์กร
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3-5 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเภสัชกรรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
  • มีภาวะผู้นำ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสร้างทีมงานได้ 
  • สามารถทำงานเป็นทีม สามารถนำทีมได้เป็นอย่างดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : กําหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ของงานเภสัชกรรม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม เป้าประสงค์องค์กร การพัฒนาระบบยา และแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพ และด้าน สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงานทุกระดับส่งเสริมให้เกิดระบบคุณภาพ และการจัดการความรู้ในหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับ และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์หลัก และแผนปฏิบัติงานที่ได้วางไว้  ประเมินผลการพัฒนาระบบยา ผลการดําเนินงานตามกระบวนการหลัก และวิเคราะห์หา โอกาสพัฒนาที่จะนําไปสู่การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ทําการปรับแผนตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อมีปัจจัยหลักเปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผล กระทบต่อระบบเดิมที่วางไว้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : - เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน 
  - มีความเป็นผู้นำ
  - มีทักษะในการเจรจาไก่ลเกลี่ย
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
  - สามารถทำงานกลางแจ้งและนอกสถานทีได้
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และกำกับ ดูแล รปภ. ตามนโยบายของบริษัท
  - ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อทำนิติกรรม
 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :

  1. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึื้นไป
  2. มีใบขับขี่รถยนต์  มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี 
  3. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
  4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการติดต่อสือสารและประสานงานเป็นอย่างดี
  6. มีประสบการณ์ในการขับรถพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
  7. สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ ( เช้า บ่าย ดึก )

   

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เตรียมความพร้อมรถยนต์และอุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 
  2.ให้บริการรับส่ง ผู้ป่วย และ พนักงานในโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างปลอดภัย

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  3. มีความระเอียดรอบครอบ
  4. มีความรับผิดชอบสูง
  5. ขยัน อดทน
  6. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
  7. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับส่ง - เอกสารตามที่ได้รับหมอบหมาย
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
  • เพศชาย - หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิกการ
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบครอบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • สำเนาเอกสาร/รับ  ตามที่หน่วยงานต่างๆร้องขอ
  • เวียนจดหมายและเอกสารต่างๆ ตามแผนกในโรงพยาบาล

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02 991 8999 ต่อ 1239
 • แฟกซ์: 02​ 563 5222
 • อีเมล์: human@saimai.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top