ร่วมงานกับเรา

แพทย์

 • จำนวน : 2
 • อายุ : -
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : -
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : -
 • จำนวน : 2
 • อายุ : -
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : -
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : -

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • สามารถทำงานตามตารางเวรได้
  • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีรังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/สุขุมรอบครอบ/มีใจรักงานบริการ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สามารถทำงานตามตารางเวรได้
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีใบประกาศนีย์บัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • มีทักษะใจการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/มีใจรักงานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 1
 • อายุ : อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างเครื่องมือแพทย์ , วิศวกรรมชีวการแพทย์
  - มีประสบการณ์งานบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 3ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์, เครื่องมือแพทย์
  - มีทักษะทางด้านติดต่อสื่อสารและสามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  - มีความสามารถในการสร้างทีมงาน และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  - มีภาวะผู้นำ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
  - วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถ ของแต่ละคน
  - รับแจ้งงานซ่อม ดำเนินการซ่อม และบันทึกการซ่อมในประวัติเครื่องมือแพทย์ ทุกครั้ง
  - ติดตามความคืบหน้าของงานคงค้างซ่อม และแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  - จัดทำสถิติ Service Report และตัวชี้วัดคุณภาพของแผนกประจำเดือน
  - จัดทำ PM เครื่องมือแพทย์
  - ให้คำแนะนำในการใช้และรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ถูกวิธีและปลอดภัยแก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. เพศชายอายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  4. สารมารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่งอมือช่าง 
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูและระบบเอกสารของแผนกซ่อมบำรุง  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  3. มีความระเอียดรอบครอบ
  4. มีความรับผิดชอบสูง
  5. ขยัน อดทน
  6. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
  7. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับส่ง - เอกสารตามที่ได้รับหมอบหมาย
 • จำนวน : 4
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :

  1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ด้านไฟฟ้า
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้ 
  4. มีทักษะด้านช่างซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
  5. สามารถเดินทางมาปฎบัติงานได้สะดวก
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล ให้พร้อมใช้เสมอ 

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
  • เพศชาย - หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิกการ
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบครอบ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • สำเนาเอกสาร/รับ  ตามที่หน่วยงานต่างๆร้องขอ
  • เวียนจดหมายและเอกสารต่างๆ ตามแผนกในโรงพยาบาล
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ25 ปีขึ่นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทั้งภายในและนอกองค์กร
  • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานด้านIT /การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป  ให้คำแนะนำผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  แก้ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02 991 8999 ต่อ 1239
 • แฟกซ์: 02​ 563 5222
 • อีเมล์: human@saimai.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top