• cgh_pic/building/07-2.jpg

    โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล

    โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลได้เปิดดำเนินการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ด้วยความ ตั้งใจของคณะผู้บริหารที่มีอุดมการณ์ และความปรารถนาที่จะให้บริการรักษาพยาบาลที่ดี แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพฯตอนเหนือ ภายใต้สโลแกนที่ว่า บริการด้วยไมตรี สุขภาพดีทั่วทุกคน
  • Read More...