สิทธิผู้ประกันตน (ประกันสังคม)

สิทธิผู้ประกันตนที่ได้รับตามกฎหมาย

1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

 • รับการรักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามบัตรรับรองสิทธิได้ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

2. การส่งเสริมการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคม

 • ทันตกรรม
  • ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท / ครั้ง / ปี
  • กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากตามความจำเป็น วงเงิน ไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ ใส่ฟัน
 • กรณีบำบัดทดแทนไต
  • ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่เกิน 1,500 บาท / ครั้ง ไม่เกิน 4,500 บาท / สัปดาห์

3. กรณีคลอดบุตร

 • เบิกค่าคลอดเหมาจ่าย ในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
 • เงินสงเคราะห์การหยุดงานเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน

4. กรณีทุพพลภาพ

 • ค่าบริการผู้ป่วยนอกตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ผู้ป่วยใน 4,000 บาท
 • เงินทดแทนรายได้ ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต

5. กรณีเสียชีวิต

 • ค่าทำศพ 40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ
 • กรณีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน
 • กรณีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ 120 เดือน ขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

6. กรณีสงเคราะห์บุตร

 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 400 บาท / เดือน
 • เงินสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

7. กรณีชราภาพ

 • เงินบำนาญ
  • กรณีจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ร้อยละ 20 ของค่าจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
  • - กรณีที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน
 • เงินบำเหน็จ
  • กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด
  • กรณีผู้รับเงิน บำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม (***กดที่นี่***)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • สถานที่ : โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา แผนกประกันสังคม อาคาร 1 ชั้น 1
 • เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.
 • โทร : 02 150 7111
 • อีเมล์ : smh@saimai.com

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top