ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 36 ผลลัพธ์ (1 จากทั้งหมด 4 หน้า)

นพ. กฤษฏิ์ เฮงวัชรไพบูลย์

รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. กาญจนา ปิยะตานนท์

คลินิกระบบประสาทและหลอดเลือด

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

นพ. คณิน สุรางคพาณิชย์

ห้องฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญ: เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ. จาตุรงค์ นครพัฒน์

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาตร์ออโธปิดิกส์

พญ. ชฏาพร ปิลไลย์

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

นพ. ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์

พญ. ณภัคนิษฐ์ ธนชาญวิศิษฐ์

คลินิกออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ณัฐ ชินบัญชร

คลินิกศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์

นพ. ณัฐพล แก้วประเสริฐ

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

นพ. ณัฐวุฒิ เหล่าอาภาสุวงศ์

คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: อายุศาสตร์

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top