ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 - 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษามัธยม 6
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทำความสะอาดและทำลายเชื้อของเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ ตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง
  • จัดเก็บและแจกจ่ายอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์
  • การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวช.
  • ถ้าจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งตรวจ
  • ลงทะเบียนและคิดค่าใช้จ่ายผู้ป่วย
  • ดูแลความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
  • รวบรวมและรายงานสถิติการตรวจชนิดต่างๆ
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 5 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการหรือรังสี

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริการการแพทย์
 • จำนวน : 1
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25-40
 • ประสบการณ์การทำงาน : 5 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • ประสบการณ์งานโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการกลุ่มลูกค้าประกันและบริษัทคู่สัญญา โดยมีการประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพ
  • ประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินในระบบ Emergency Pre-Authorization เพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ผู้ป่วยนำไปประกอบการตั้งเบิกตามสิทธิ์
 • จำนวน : 1
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25-40
 • ประสบการณ์การทำงาน : 2 ปี
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  • ใบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ
  • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • การปฏิบัติกระบวนการทำความสะอาดทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ ตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 5 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความรู้ด้านด้านบัญชีและการบริหารงานบุคลากร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน ตรวจสอบติดตามวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า เพื่อให้การบันทึกต้นทุนของสินค้าถูกต้องเหมาะสมทันเวลา
  • งานด้านภาษีอากรจัดทำแบบแสดงรายการเสียภาษีต่าง ๆ ได้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
 • จำนวน : 1
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 2 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว
  • มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทน รักการบริการ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบติดต่อและประสานงานกับบริษัทคู่สัญญาและบริษัทกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน
  • เสนอตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02-552-8777 ต่อ 1351
 • แฟกซ์: 02-552-0666
 • อีเมล์: cgh56.hrd@gmail.com

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top