ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 26 ผลลัพธ์ (1 จากทั้งหมด 3 หน้า)

พญ. กนกพร ตั้งตรัยรัตนกุล

คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ. กาญจนา ปิยะตานนท์

คลินิกระบบประสาทและหลอดเลือด

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

นพ. คณิน สุรางคพาณิชย์

คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ. จุมพล จารึกสถิตย์วงศ์

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. ชวภัทร สุวิริยะไพศาล

ความเชี่ยวชาญ: เวชปฎิบัติทั่วไป

พญ. ชุติมน ศิลป์สกุลสุข

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ. ธเณศ สุทธิเสวันต์

คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

พญ. นงลักษณ์ ตรีกาลนนท์

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ. ปราโมทย์ เชิดรัตนรักษ์

คลินิกสูติ – นรีเวช

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. พิศุทธิ์ กาฬปักษี

คลินิกอายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top