ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 3
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :

  - ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  - มีประสบการณ์ในการทำงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  - สามารถเจาะเลือดได้
   
  - มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ
  - ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
  2. งานบริการเจาะเลือด/เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
  3. งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อื่นๆ
 • จำนวน : 5 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : คุณสมบััติ
  1.เพศชาย/หญิง
  2.อายุ 22-35 ปี
  3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ 
  4.มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี 
  มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  6.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)
  7.มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.ทบทวนการใช้ยา และเปรียบเทียบประสานรายการยา และให้คำปรึกษาด้านยา
  2.ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3.ติดตาม และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในคู่ที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน
  4.จ่ายยาผู้ป่วยกลับบ้าน
  5.ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา
  6.เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านยาและการอภิปรายเกี่ยวกับบทความทางวารสารวิชาการ

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3-5 ปี
 • คุณสมบัติ :

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

  2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

  3. มีใจรักงานบริการ

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สุภาพ

  5. มีใจรักงานบริการ

  6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  7. มีประสบการณ์ด้านการแนะนำโปรแกรมการตรวจสุุขภาพ

  8. มีประสบกาณ์การทำงานในโรงพยาบาล
   

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ให้คำปรึกษาเบีื้องต้น และ แนะนำโปรแกรมการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

  • มีใจรักงานบริการ

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สุภาพ

  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
  มีประกาศนีย์บัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  สามารถทำงานเป็นกะได้ เดินทางมาปฎิบัติงานสะดวก
  มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
  ไม่กลัวเลืือด
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  เก็บสิ่งส่งตรวจ รับและตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ ลงทะเบียนและเตรียมส่งเพื่อหาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ งานด้านเอกสาร

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, ขาย, บริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  3.สามารถทำงานเป็นทีม และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
  4.มีทักษะการพูดสื่อสาร และมีทักษะติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
  5.
   มีความกระตือรือร้น, ความมุ่งมั่น, ความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ และความคิดสร้างสรรค์ 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาที่ดี
  7. ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  8.หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : นำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม /กลุ่มบริษัทเอกชน
  งานประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกและออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาล
  ร่วมกับทีมกิจกรรมและแคมเปญใหม่ๆในและนอกโรงพยาบาลเพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ
 • จำนวน : 3 อัตรา
 • อายุ : 22ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. เพศชาย / หญิง ( เฉพาะผู้พิการเท่านั้น )
  2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
  3. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

   
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานธุรการทั่วไป
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า อาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีทักษะในด้านงานช่าง

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/มีใจรักงานบริการ

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที้งภายในและภายนอกองค์กร

  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - รับผิดชอบการเดินระบบเครื่องจักรประกอบอาคารให้พร้อมใช้งาน , ซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานรับษาพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อายุ : ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3 ปี ขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างเครื่องมือแพทย์ , วิศวกรรมชีวการแพทย์
  - มีประสบการณ์งานบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 3ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์, เครื่องมือแพทย์
  - มีทักษะทางด้านติดต่อสื่อสารและสามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  - มีความสามารถในการสร้างทีมงาน และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  - มีภาวะผู้นำ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
  - วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถ ของแต่ละคน
  - รับแจ้งงานซ่อม ดำเนินการซ่อม และบันทึกการซ่อมในประวัติเครื่องมือแพทย์ ทุกครั้ง
  - ติดตามความคืบหน้าของงานคงค้างซ่อม และแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  - จัดทำสถิติ Service Report และตัวชี้วัดคุณภาพของแผนกประจำเดือน
  - จัดทำ PM เครื่องมือแพทย์
  - ให้คำแนะนำในการใช้และรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ถูกวิธีและปลอดภัยแก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  •  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • มีทักษะในการสื่อสาร,ทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี

  • มีความรู้ในด้าน Network TCP/IP  Network Routing Protocol Vlans,PBX, IP phone,Data Communication,Lan,Wan,Wireless Network Service,Switch,CCTVและ Troubleshooting  

  • มีความรู้ในด้านServer Virtualization และ Physical server

  • มีความรู้ในด้านความปลอดภัย Firewall, VPN , Antivirus

  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Programming Language และเขียนScript  Powershell

  • มีความสามารถดูแลและจัดการระบบ Active Directory  

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   บริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล Disaster  recovery ให้สามารถใช้งานได้เสมอ วางแผนพัฒนาเครื่องแม่ข่ายและวางแผนพัฒนาระบบเครือข่ายให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02 991 8999 ต่อ 1239
 • แฟกซ์: 02​ 563 5222
 • อีเมล์: human@saimai.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top