ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 5 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : คุณสมบััติ
  1.เพศชาย/หญิง
  2.อายุ 22-35 ปี
  3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ 
  4.มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี 
  มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  6.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)
  7.มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.ทบทวนการใช้ยา และเปรียบเทียบประสานรายการยา และให้คำปรึกษาด้านยา
  2.ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3.ติดตาม และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในคู่ที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน
  4.จ่ายยาผู้ป่วยกลับบ้าน
  5.ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา
  6.เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านยาและการอภิปรายเกี่ยวกับบทความทางวารสารวิชาการ


  สนใจส่งใบสมัครได้ที่ email hrd@saimai.co.th

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

  • มีใจรักงานบริการ

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สุภาพ

  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
  มีประกาศนีย์บัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  สามารถทำงานเป็นกะได้ เดินทางมาปฎิบัติงานสะดวก
  มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
  ไม่กลัวเลืือด
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  เก็บสิ่งส่งตรวจ รับและตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ ลงทะเบียนและเตรียมส่งเพื่อหาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ งานด้านเอกสาร

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  •   วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค 

  •  มีใบประกอบวิชาชีพ

  •  มีใจรักงานบริการ สุภาพ เรียบร้อย

  •  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  •  มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้การต้อนรับผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัว

  • ให้บริการ X-ray แก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ตามคำสั่งแพทย์

  • จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการให้บริการ

  • ดูแลจัดเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือให้อยู่ในสภาพความพร้อมใช้งา

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

  • มีใบประกาศนีย์บัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

  • มีทักษะในการติดต่อสือสารระหว่างหน่วงานภายในองค์กร

  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • จำนวน : 5
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 18 -35
 • ประสบการณ์การทำงาน : 0-1
 • คุณสมบัติ : 1. มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ ยาและเวชภัณฑ์ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดทำฉลาก และ วิธีการใช้ ยา
  2.จัดเตรียม ยา และ เวชภัณฑ์ ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
  3.เบิกยาหรือเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, ขาย, บริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  3.สามารถทำงานเป็นทีม และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
  4.มีทักษะการพูดสื่อสาร และมีทักษะติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
  5.
   มีความกระตือรือร้น, ความมุ่งมั่น, ความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ และความคิดสร้างสรรค์ 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาที่ดี
  7. ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  8.หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : นำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม /กลุ่มบริษัทเอกชน
  งานประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกและออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาล
  ร่วมกับทีมกิจกรรมและแคมเปญใหม่ๆในและนอกโรงพยาบาลเพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า อาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีทักษะในด้านงานช่าง

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/มีใจรักงานบริการ

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที้งภายในและภายนอกองค์กร

  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - รับผิดชอบการเดินระบบเครื่องจักรประกอบอาคารให้พร้อมใช้งาน , ซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานรับษาพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
  - เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร,โภชนนำบัด หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีจิตวิทยาในการพูดกับคนผู้ป่วย มีใจรักงานบริการ
  - มีทักษะในการติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  - สามารถกำหนดอาหารและคำนวณปริมาณของแคลอรี่ได้ 
  - มีีประสบการณ์การจัดอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  - ปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลCGHสายไหม หรือโรงพยาบาลCGHลำลูกกา
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. รับใบสั่งอาหารจแยกประเภทใบสั่งอาหารออกเป็นผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยที่มีความต้องการทางด้านโภชนาการเป็นพิเศษ
  2. ตรวจสอบคุณภาพการจัดอาหารรายการอาหาร ให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ ตามความต้องการของผู้ป่วย
  3. จัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบ/รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย ลักษณะของอาหาร และสิ่งที่ต้องการในการประกอบอาหาร
  4. บันทึกผลการประเมินภาวะโภชนาการและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติลงในเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อให้สหวิชาชีพอื่นได้รับทราบและสามารถวางแผนการดูแลอื่นต่อไป
  5. แนะนำให้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัย เกี่ยวกับโภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร
  6. ประสานงานกับนักโภชนบำบัดในการควบคุมปริมาณอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนบำบัด คำสั่งแพทย์ และความต้องการของผู้ป่วย
  7. ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของบริษัทรับจ้างเหมาช่วงอาหารเป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างที่กำหนดไว้ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่โรงพยาบาลกำหนด 

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  •  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • มีทักษะในการสื่อสาร,ทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี

  • มีความรู้ในด้าน Network TCP/IP  Network Routing Protocol Vlans,PBX, IP phone,Data Communication,Lan,Wan,Wireless Network Service,Switch,CCTVและ Troubleshooting  

  • มีความรู้ในด้านServer Virtualization และ Physical server

  • มีความรู้ในด้านความปลอดภัย Firewall, VPN , Antivirus

  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Programming Language และเขียนScript  Powershell

  • มีความสามารถดูแลและจัดการระบบ Active Directory  

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   บริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล Disaster  recovery ให้สามารถใช้งานได้เสมอ วางแผนพัฒนาเครื่องแม่ข่ายและวางแผนพัฒนาระบบเครือข่ายให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

 • จำนวน : 4 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานได้สะดวก 
  3. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  4. สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจ
  5. สามารถทำงานในวันหยุด หรือ งาน ON CALL ได้
 • จำนวน : 2
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25-35
 • ประสบการณ์การทำงาน : 0-1 ปี
 • คุณสมบัติ : ลักษณะงาน  การต้อนรับลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ
 • จำนวน : 2
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25-35
 • ประสบการณ์การทำงาน : 2 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : - เขียนโปรแกรม 
  - ดูแล / พัฒนา / แก้ไขโปรแกรม

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02 991 8999 ต่อ 1239
 • แฟกซ์: 02​ 563 5222
 • อีเมล์: human@saimai.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top