ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3-5 ปี
 • คุณสมบัติ :

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

  2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

  3. มีใจรักงานบริการ

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สุภาพ

  5. มีใจรักงานบริการ

  6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  7. มีประสบการณ์ด้านการแนะนำโปรแกรมการตรวจสุุขภาพ

  8. มีประสบกาณ์การทำงานในโรงพยาบาล
   

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ให้คำปรึกษาเบีื้องต้น และ แนะนำโปรแกรมการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
 • จำนวน : 5 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : คุณสมบััติ
  1.เพศชาย/หญิง
  2.อายุ 22-35 ปี
  3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ 
  4.มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี 
  มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  6.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)
  7.มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.ทบทวนการใช้ยา และเปรียบเทียบประสานรายการยา และให้คำปรึกษาด้านยา
  2.ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3.ติดตาม และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในคู่ที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน
  4.จ่ายยาผู้ป่วยกลับบ้าน
  5.ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา
  6.เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านยาและการอภิปรายเกี่ยวกับบทความทางวารสารวิชาการ

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

  • มีใจรักงานบริการ

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สุภาพ

  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
  มีประกาศนีย์บัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  สามารถทำงานเป็นกะได้ เดินทางมาปฎิบัติงานสะดวก
  มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
  ไม่กลัวเลืือด
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  เก็บสิ่งส่งตรวจ รับและตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ ลงทะเบียนและเตรียมส่งเพื่อหาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ งานด้านเอกสาร

 • จำนวน : 1
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • คุณสมบัติ : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์ 
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
  3. มีทักษะในการเป็นผู้นำ
  4. มีความสามามรถในการบริหารจัดการระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
  5. มีทักษะในการสื่่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6.สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

   
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบในการบริหารงานด้านการจัดการระบบยา่  กำหนดแผนกงานการปฎิบัติงาน KPI  กำกับดูแลให้งานเป็นไปตามมาตรฐาน  รายงานผลการดำเนินงาน
 • จำนวน : หลายอัตรา
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

  • มีใบประกาศนีย์บัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

  • มีทักษะในการติดต่อสือสารระหว่างหน่วงานภายในองค์กร

  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • อายุ : 22ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. เพศชาย / หญิง ( เฉพาะผู้พิการเท่านั้น )
  2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานธุรการทั่วไป
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อายุ : ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3 ปี ขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างเครื่องมือแพทย์ , วิศวกรรมชีวการแพทย์
  - มีประสบการณ์งานบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 3ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์, เครื่องมือแพทย์
  - มีทักษะทางด้านติดต่อสื่อสารและสามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  - มีความสามารถในการสร้างทีมงาน และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  - มีภาวะผู้นำ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
  - วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถ ของแต่ละคน
  - รับแจ้งงานซ่อม ดำเนินการซ่อม และบันทึกการซ่อมในประวัติเครื่องมือแพทย์ ทุกครั้ง
  - ติดตามความคืบหน้าของงานคงค้างซ่อม และแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  - จัดทำสถิติ Service Report และตัวชี้วัดคุณภาพของแผนกประจำเดือน
  - จัดทำ PM เครื่องมือแพทย์
  - ให้คำแนะนำในการใช้และรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ถูกวิธีและปลอดภัยแก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
  1.เพศชาย,หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
  2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  4.สามารถปฎิบัติงานที่ CGH ลำลูกกาได้ เดินทางสะดวก
  5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - ดูแล และ ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
  - ให้คำแนะนำผู้ใช้งานในการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างถูกวิธี
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
  - เพศชายอายุ 25 ปี ขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  - รู้จักเส้นทางพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี

  - ขี่รถยนต์ได้ดี มีความรู้ด้านเครื่องยนต์และสามารถ ดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถเบื้องต้นได้
  - รักงานบริการ มีใจรักงานบริการ มีความสุภาพ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใจเย็น
  - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี 

  - ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
  -ขับรถรับและส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  -ช่วยดูแลรับและส่ง ครอบครัวผู้บริหาร
  -ดูแล บำรุงรักษารถ ทำความสะอาด นำรถเข้าศูนย์ตามระยะ เช็คลมยาง เติมน้ำมัน
  -ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับรถผู้บริหาร
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
  - เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร,โภชนนำบัด หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีจิตวิทยาในการพูดกับคนผู้ป่วย มีใจรักงานบริการ
  - มีทักษะในการติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  - สามารถกำหนดอาหารและคำนวณปริมาณของแคลอรี่ได้ 
  - มีีประสบการณ์การจัดอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  - ปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลCGHสายไหม หรือโรงพยาบาลCGHลำลูกกา
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. รับใบสั่งอาหารจแยกประเภทใบสั่งอาหารออกเป็นผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยที่มีความต้องการทางด้านโภชนาการเป็นพิเศษ
  2. ตรวจสอบคุณภาพการจัดอาหารรายการอาหาร ให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ ตามความต้องการของผู้ป่วย
  3. จัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบ/รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย ลักษณะของอาหาร และสิ่งที่ต้องการในการประกอบอาหาร
  4. บันทึกผลการประเมินภาวะโภชนาการและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติลงในเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อให้สหวิชาชีพอื่นได้รับทราบและสามารถวางแผนการดูแลอื่นต่อไป
  5. แนะนำให้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัย เกี่ยวกับโภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร
  6. ประสานงานกับนักโภชนบำบัดในการควบคุมปริมาณอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนบำบัด คำสั่งแพทย์ และความต้องการของผู้ป่วย
  7. ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของบริษัทรับจ้างเหมาช่วงอาหารเป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างที่กำหนดไว้ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่โรงพยาบาลกำหนด 

 • จำนวน : 2อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  3. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ที่ปฏิบัติงานจริง
  4. มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่เป็นของตัวเอง
  5. ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
  6. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.รับ-ส่งเอกสารตามใบสั่งงานที่แต่ละแผนกสั่งงานไว้
  2.ส่งงานคืนผู้สั่งงานเมื่อปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วช่วงเช้าตามใบสั่งงานที่ได้รับทันทีที่เสร็จงาน
  3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกครั้งเมื่อรับเอกสารจากลูกค้า ก่อนเซ็นชื่อรับเอกสาร

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า อาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีทักษะในด้านงานช่าง

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/มีใจรักงานบริการ

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที้งภายในและภายนอกองค์กร

  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - รับผิดชอบการเดินระบบเครื่องจักรประกอบอาคารให้พร้อมใช้งาน , ซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานรับษาพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

 • จำนวน : 2อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ขยัน ซื่อสัตย์ รักต้นไม้ 

   
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ดูแลการจัดสวน ภูมิทัศน์ภายในอาคารที่พักส่วนกลาง และบริเวณโดยรอบ
  • ตัดแต่งสวนหย่อม ใส่ปุ๋ยต้นไม้หรือพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในอาคารที่พักส่วนกลาง
  • จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการทำสวนต่าง ๆ
  • การดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณสวนโดยรอบ
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  •  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • มีทักษะในการสื่อสาร,ทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี

  • มีความรู้ในด้าน Network TCP/IP  Network Routing Protocol Vlans,PBX, IP phone,Data Communication,Lan,Wan,Wireless Network Service,Switch,CCTVและ Troubleshooting  

  • มีความรู้ในด้านServer Virtualization และ Physical server

  • มีความรู้ในด้านความปลอดภัย Firewall, VPN , Antivirus

  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Programming Language และเขียนScript  Powershell

  • มีความสามารถดูแลและจัดการระบบ Active Directory  

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   บริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล Disaster  recovery ให้สามารถใช้งานได้เสมอ วางแผนพัฒนาเครื่องแม่ข่ายและวางแผนพัฒนาระบบเครือข่ายให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

 • จำนวน : 4 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานได้สะดวก 
  3. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  4. สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจ
  5. สามารถทำงานในวันหยุด หรือ งาน ON CALL ได้
 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  อิเลคทรอนิกส์
  2. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  4. สามารถสร้างทีมการทำงานได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการเป็นผู้นำ
  6. มีประสบการณ์ในด้านการดูแลระบบอาคารและงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้
   
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและติดตามงานด้านอาคารสถานที่ งานซ่อมงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงพื้นที่ ของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02 991 8999 ต่อ 1239
 • แฟกซ์: 02​ 563 5222
 • อีเมล์: human@saimai.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top