ร่วมงานกับเรา

แพทย์

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

บุคลากรทางการแพทย์

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  •   วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค 

  •  มีใบประกอบวิชาชีพ

  •  มีใจรักงานบริการ สุภาพ เรียบร้อย

  •  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  •  มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้การต้อนรับผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัว

  • ให้บริการ X-ray แก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ตามคำสั่งแพทย์

  • จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการให้บริการ

  • ดูแลจัดเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือให้อยู่ในสภาพความพร้อมใช้งา

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : 3 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะในการบริหารงานเบื้องต้น
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3ปี 

    
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รับผิดชอบในการบริหารงานตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ด้านแล็บพยาธิ กำหนดแผนงานการปฏิบัติงาน KPI กำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีมาตรฐาน รายงานผลการดำเนินงานของแผน

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเภสัชกรรม

  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  จ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอก และ รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงบุคลากรในองค์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิิ์ภาพ

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

  • มีใจรักงานบริการ

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สุภาพ

  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

  • มีใบประกาศนีย์บัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

  • มีทักษะในการติดต่อสือสารระหว่างหน่วงานภายในองค์กร

  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • จำนวน : 5 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 18 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • คุณสมบัติ :

  1. เพศชาย/หญ่ิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  3. มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
  4. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  5. ความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่วยเหลือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตรวจดูความพร้อมใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหัตถการ และเป็นผู้ช่วยเหลือในการทำหัตถการทางด้านต่างๆตลอดจนประสานงานและสื่อสารเกี่ยวกับการลงทะเบียน การรับนัด กับผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำการตรวจเบื้องต้นภายใต้การดูแลของพยาบาลหัวหน้าเวร

หน่วยงานสนับสนุน

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : งานด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปี
 • คุณสมบัติ : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ, พัสดุ, บริหารสัญญา
  3. มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

  4. สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

   
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ดูแลงานเอกสารสัญญา จัดหาสินค้าและบริการ สินค้าทั่วไป หรืองานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
  -สรรหาผู้ขาย เจรจาต่อรอง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้สินค้าและราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเปรียบเทียบ และข้อมูลสนับสนุนงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างงานพัสดุ และเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญในการจัดซื้อ ตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
  -จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการ ประสานงานกับผู้ขาย เพื่อประกอบเอกสารการซื้อ-จ้าง ระหว่างโรงพยาบาล และผู้ขาย
  -จัดเตรียมข้อมูลการจัดซื้อและจัดหา ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  -รายงานความคืบหน้า สถานะ ในการจัดซื้อ เป็นรายอาทิตย์ -อื่นๆ
 • จำนวน : 1
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • คุณสมบัติ : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ เทคนิคการแพทย์ / ปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
  3. มีทักษะในการเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ
  4. มีความสามามรถในการบริหารจัดการระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
  5. มีทักษะในการสื่่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6.สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

   
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการแผนกในสังกัด ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบปฎิบัติของโรงพยาบาล  วางแผนกปฎิบัติ   กำหนดตัวชี้วัด  เป้าหมายระดับฝ่าย / ระดับแผนก งานกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้งานในแผนกดำเนินไปได้ตามมาตรฐานที่กำหนด พัฒนาอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย
 • จำนวน : 3 อัตรา
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  • มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส่

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


   

   

   

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • เสนอราคาตรวจสุขภาพและเสนอประกันสังคมตามบริษัทต่างๆ

  • งานประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอก

  • ออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาล

  • พัฒนาและวางแผนด้านการสื่อสารการตลาดทั้งกิจกรรม และแพ็กเกจต่างๆของโรงพยาบาล

  • วางแผนและติดต่อประสานภายใน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด

 • จำนวน : หลายอัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน : -
 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า อาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีทักษะในด้านงานช่าง

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/มีใจรักงานบริการ

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที้งภายในและภายนอกองค์กร

  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - รับผิดชอบการเดินระบบเครื่องจักรประกอบอาคารให้พร้อมใช้งาน , ซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานรับษาพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
  •  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้น

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • มีทักษะในการสื่อสาร,ทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้เป็นอย่างดี

  • มีความรู้ในด้าน Network TCP/IP  Network Routing Protocol Vlans,PBX, IP phone,Data Communication,Lan,Wan,Wireless Network Service,Switch,CCTVและ Troubleshooting  

  • มีความรู้ในด้านServer Virtualization และ Physical server

  • มีความรู้ในด้านความปลอดภัย Firewall, VPN , Antivirus

  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Programming Language และเขียนScript  Powershell

  • มีความสามารถดูแลและจัดการระบบ Active Directory  

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   บริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล Disaster  recovery ให้สามารถใช้งานได้เสมอ วางแผนพัฒนาเครื่องแม่ข่ายและวางแผนพัฒนาระบบเครือข่ายให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

ข้อมูลสมัครงานติดต่อ

 • โทร: 02 991 8999 ต่อ 1239
 • แฟกซ์: 02​ 563 5222
 • อีเมล์: human@saimai.co.th

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top